प्रियलाई यसरी प्रेम प्रस्ताब

केटी: प्रिय मलाई यसरी प्रेम प्रस्ताब राख कि अहिले सम्म कसैले पनी त्यसरी प्रेम प्रस्ताब राखेको नहोस??
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
केटा:
( केटीको गालामा एक थप्पड लगाउँदै )
बाँदरनी, कुकुरनी, च्याँखुरी I LOVE U….

Post a Comment

Previous Post Next Post