KP Oli Jokes | PM Jokes

नुनपानी र अम्बाको पात हालेर उमालेको पानीले कुल्ला गरे कोरोना चेट हुन्छ’Post a Comment

0 Comments